Lista artykułów

Regulamin konkursu RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ

REGULAMIN KONKURSU

 

  RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ  

 

 § 1. Organizator

 

Badawczy ogólnopolski konkurs historyczny organizowany jest w 2018 roku przez: Fundację Ośrodka KARTA (02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29), zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem (KRS): 0000119146; NIP: 536-030-59-57; REGON: 006210388.

 

Fundacja Ośrodka KARTA odpowiada za wszystkie działania związane z ogłoszeniem i promocją konkursu, kontaktami z uczestnikami, przyjęciem, rejestracją, przechowywaniem i udostępnianiem prac, przeprowadzeniem procedury oceny prac przez Jury, organizacją uroczystości finałowej oraz innych działań związanych z konkursem.

 

Partnerami i sponsorami konkursu są instytucje i organizacje, które zaakceptowały zasady konkursu i zgodziły się go wspierać organizacyjnie lub finansowo lub wskazały inny rodzaj wsparcia konkursu i działań z nim związanych, a których nazwy będą podawane w  materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu na zasadach z nimi ustalonych.

 

Fundacja Ośrodka KARTA może zaprosić do współorganizacji lub partnerstwa inne instytucje, które zaakceptują regulamin i warunki organizacyjne konkursu oraz zadeklarują współdziałanie, współfinansowanie lub inny rodzaj wsparcia konkursu i działań z nim związanych – aż do momentu zakończenia konkursu i upublicznienia jego efektów.

 

 § 2. Temat i idea konkursu

 

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszamy konkurs historyczny dla młodzieży odniesiony do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Ten umieszczony na portalu Nieskończenie Niepodległa – Ludzie (www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl) dokument to 111-tomowy album z gratulacjami dla narodu amerykańskiego, pod którym w 1926 roku podpisało się 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości, z prezydentem Mościckim, marszałkiem Piłsudskim rządem, generalicją, władzami samorządowymi, kościelnymi, szkół wyższych, uczniami wszystkich szkół średnich i powszechnych. W tak wyjątkowy sposób polskie społeczeństwo podziękowało Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz olbrzymią humanitarną pomoc dla zrujnowanego, głodującego po wojnie kraju.

 

Najmłodsi podpisujący Deklarację mieli 7 lat – urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Niektórzy z podpisanych wciąż żyją. Stąd tytuł konkursu.

 

Biorąc pod uwagę historię i tradycję każdej szkoły, instytucji, miejscowości, rodziny, których historia sięga roku 1926, jesteśmy pewni, że przez odtworzenie losów absolwentów, mieszkańców, członków instytucji i po prostu członków rodzin, których autografy mogły znaleźć się w Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, możliwe jest opowiedzenie o wieku Niepodległej, o różnych wymiarach walki o własne państwo: o kampanii wrześniowej 1939 roku, o powstaniu warszawskim i ruchu oporu, o Holokauście, ale także o ponownym odzyskaniu wolności, odbudowywaniu kraju i o różnych wymiarach troski o jego kształt i trwałość, przez pracę, naukę, dokonania – w całym stuleciu Niepodległej.

 

Chcemy w ten nietypowy, ale unikalny dla każdej lokalnej społeczności sposób, poprzez poznanie i prezentację setek, a może tysięcy indywidualnych historii, uczcić tę wielką rocznicę.

 

 § 3. Adresat i założenia ogólne konkursu

 

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12-19 lat, nad którą opiekę mogą sprawować przedstawiciele instytucji i placówek edukacyjnych czy kulturalnych: szkół, bibliotek, domów kultury itp., ale także organizacji pozarządowych czy w przypadku I Ścieżki konkursu także grup nieformalnych czy członków rodziny.

 

Konkurs przebiegać będzie w dwóch niezależnych kategoriach – na dwóch Ścieżkach, które mają odmienny terminarz i zasady przygotowania oraz ostateczną formę pracy konkursowej, choć podstawą dla nich może być wspólne działanie i wspólny obszar badań historycznych.

 

UWAGA:

Możliwy jest udział zespołów w jednej z dwóch (I lub II) lub obu Ścieżkach (kategoriach) konkursu.

 

Liczba osób dorosłych (opiekunów) w zespole nie może przekraczać proporcji – jeden dorosły na troje uczniów.

 

Jeśli członkiem zespołu jest pełnoletni uczeń, może pełnić on rolę lidera zespołu i nie jest konieczny dodatkowy opiekun.

 

I Ścieżka konkursudla zespołów minimum trzech uczniów pod opieką osoby dorosłej (nauczyciel, bibliotekarz, animator kultury, członek organizacji pozarządowej, członek rodziny itp.) – polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp. losów pojedynczych osób lub grup osób (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

 

II Ścieżka konkursudla zespołów składających się z minimum trzech uczniów oraz tutora reprezentującego instytucję sprawującą opiekę nad zespołem autorskim (szkołę, bibliotekę, dom kultury, organizację pozarządową itp.) – polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup osób (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji lub zainspirowane ich losami działania.

 

 § 4. Terminarz

 

1. Konkurs ogłoszony zostanie w kwietniu 2018 roku: na stronie domowej Ośrodka KARTA (www.karta.org.pl), portalu archiwów społecznych (www.archiwa.org), stronie domowej programu Nieskończenie Niepodległa (www.nieskonczenieniepodlegla.pl), portalu Nieskończenie Niepodległa – Ludzie, będącego stroną domową konkursu (www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl), Domu Spotkań z Historią (www.dsh.waw.pl), a także ewentualnie na stronach wszystkich Współorganizatorów i Partnerów oraz patronów medialnych.

 

Oferta udziału w konkursie będzie kierowana – obok ogłoszeń publicznych w mediach – drogą przekazu internetowego do szkół, które uczestniczyły w konkursach „Historia Bliska” Ośrodka KARTA oraz dodatkowo do wszystkich szkół Warszawy (w tym dzielnicy Mokotów), a także do bibliotek , domów kultury, archiwów społecznych zgromadzonych w bazie na portalu archiwa.org oraz za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych i samorządowych zajmujących się edukacją młodzieży.

 

Na stronie www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl opublikowane zostaną: pełny anons i regulamin konkursu oraz pomocnicze materiały informacyjno-instruktażowe, a także podawane będą wszystkie kontakty i informacje bieżące.

 

2. Informacja o konkursie będzie przekazywana za pośrednictwem mediów, przez kanały dystrybucji dostępne wszystkim Współorganizatorom/Partnerom, a także przez bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami i instytucjami sprawującymi opiekę nad nimi (szkoły, archiwa społeczne, biblioteki, domy kultury itp.).

 

3. W momencie ogłoszenia konkursu na portalu opublikowane będą dodatkowe pomocnicze materiały edukacyjne w postaci tutoriali, prezentacji, nagrań webinariów, publikacji online, instruktaży, zestawów linków itp. – udostępniane zainteresowanym bez żadnych ograniczeń.

 

4. Prace w I Ścieżce konkursu należy dostarczyć do 30 czerwca 2018 roku (do północy) [UWAGA: termin przedłużony do 30 września 2018!], przesyłając mailem lub za pomocą programu wetransfer na adres [email protected].

 

5. Prace w II Ścieżka konkursu należy dostarczyć do 30 września 2018 (do północy) przesyłając mailem lub za pomocą programu wetransfer na adres [email protected].

 

6. Finał konkursu odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Domu Spotkań z Historią (00-324 Warszawa, ul. Karowa 20), gdzie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz wyróżnień podczas uroczystej gali, w czasie której zostaną zaprezentowane nagradzane prace. Uroczystość będzie transmitowana online.

 

7. Do 31 grudnia 2018 roku zakończą się wszystkie działania finalizujące edycję konkursu, związane także z wysyłką nagród i wyróżnień, dyplomów czy certyfikatów uczestnictwa, promocją wyników oraz udostępnianiem prac na portalu www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl 

 

§ 5. Szczegóły dotyczące prac konkursowych 

 

1. Kategorie prac i zasady ich przygotowania

 

I Ścieżka konkursu

Praca konkursowa powinna odnosić się do podstawy, jaką jest udostępniona na portalu www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.

 

Ideą jest odnajdywanie (i odczytywanie) podpisów osób z danej lub pobliskiej miejscowości, szkoły czy instytucji, członków rodzin czy innych bliskich, interesujących lub ważnych dla siebie osób (także tych, które żyły w odległych miejscach, np. na Kresach Wschodnich), których losy mogą zostać odtworzone przez zgromadzone materiały źródłowe (dokumenty, zdjęcia, relacje świadków itp.) oraz zaprezentowane w atrakcyjny, niesztampowy, „niesłownikowy” sposób (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów, komiks itp.), według zasad opisanych w p.2 (Forma pracy i zasady wykorzystania źródeł).

 

II Ścieżka konkursu

Praca konkursowa także powinna odnosić się do podstawy, jaką jest udostępniona na portalu www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, a także opierać się na odnajdywaniu (i odczytywanie) podpisów osób z danej lub pobliskiej miejscowości, szkoły czy instytucji, członków rodzin czy innych bliskich, interesujących lub ważnych dla społeczności lokalnej osób (także tych, które żyły w odległych miejscach, np. na Kresach Wschodnich), których losy mogą zostać odtworzone przez zgromadzone materiały źródłowe (dokumenty, zdjęcia, relacje świadków itp.). Wszystkie zasady badawcze: pozyskiwania i wykorzystania źródeł powinny być takie, jak w Ścieżce I konkursu i jak opisane w p. 2. („Forma pracy i zasady wykorzystania źródeł”).

 

Zasadnicze zadanie w II Ścieżce konkursu polega jednak na wykreowaniu pomysłu na atrakcyjne dla lokalnej społeczności (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.) upublicznienie zgromadzonych materiałów źródłowych i/lub zrekonstruowanych biografii osoby czy grup osób albo związanych z ich losami wydarzeń historycznych, które mogą stać się kanwą niesztampowego spojrzenia na stulecie niepodległości Polski. Bo niepodległość nie tylko trzeba było wywalczyć, ale także ją utrzymać i trwać w niej – to walka, praca, trwanie ­– sto lat życia ludzi i ich czynów.

 

 2. Forma pracy i zasady wykorzystania źródeł

 

Praca konkursowa powinna być plikiem typu: .doc, .docx, .odt, .pdf, .mp3, .mp4, .ppt, .odp.

który należy przesłać za pomocą e-maila (pliki do 25 MB) lub w przypadku dużych plików - za pomocą bezpłatnego programu wetransfer.com (do 2 GB) na adres:[email protected].

 

Filmy przekraczające 2 GB należy umieścić na dowolnej bezpłatnej platformie wideo (youtube, vimeo) jako film niepubliczny i przesłać link do organizatorów, dostępny tylko dla nich do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Praca w Ścieżce I powinna być opracowanym i w sposób kreacyjny zaprezentowanym (w całości lub częściach), samodzielnie pozyskanym materiałem źródłowym; nie powinna być natomiast tylko zbiorem nieopracowanych/nieprzetworzonych źródeł (nawet samodzielnie pozyskanych przez uczniów), nie powinna też być kreacją czysto artystyczną bez odwołania do źródeł historycznych lub przetwarzającą je w sposób zniekształcający. Praca nie może być powieleniem czy kompilacją prac innych autorów; wszelkie zapożyczenia czy cytaty powinny być ujawnione, zaznaczone i odpowiednio opisane.

 

Praca w Ścieżce II powinna być zapisem oryginalnego pomysłu/scenariusza działania jakie może zostać podjęte dla uczczenia w lokalnej społeczności obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Działanie to powinno być odniesione do konkretnych pozyskanych lub zlokalizowanych materiałów źródłowych (załączonych lub co najmniej przywołanych w pracy konkursowej w  jednoznacznie identyfikujący je sposób) dotyczących osób lub zdarzeń ważnych dla społeczności lokalnej.

 

Forma pracy powinna uwzględniać założenia badawczego konkursu historycznego, a więc nie powinien to być esej, praca czysto artystyczna czy informatyczna.

 

Praca ma mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny (niepowielający cudzych dokonań) sposób użytych źródłach historycznych, jak: dokumenty, listy, zdjęcia, wspomnienia, dzienniki, nagranie audio lub wideo, zapisane czy zmontowane relacje świadków historii, filmy itp.

 

Źródła mogą pochodzić z archiwów czy muzeów państwowych wszystkich szczebli, samorządowych, kościelnych, społecznych, różnych instytucji i od osób prywatnych, mogą być „wywoływane”, czyli pochodzić np. z nagrań świadków historii, mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej za pośrednictwem internetu z różnych bibliotek cyfrowych, cyfrowych archiwów i innych, przy zachowaniu jednak szczególnej rzetelności w przestrzeganiu prawa do ich wykorzystania oraz staranności w ocenie ich autentyczności.

 

W każdym przypadku należy jednak uwzględnić to, że: źródła powinny dotyczyć danej  historii lokalnej, a nie powszechnej czy globalnej; miejsce ich pochodzenia czy zaczerpnięcia musi być znane i ujawnione; użycie i wtórnie rozpowszechnianie wszelkich źródeł (za pośrednictwem pracy) powinny być zgodne z prawem i zasadami etyki.

 

Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów i informacji jest przestrzeganie praw: autorskiego (z uwzględnieniem zasad prawa cytatu), ochrony danych osobowych, prawa do ochrony wizerunku, a także zasad etyki.

 

3. Metryczka pracy

 

Obowiązkowym elementem towarzyszącym pracy konkursowej jest Metryczka pracy,czyli kwestionariusz udostępniony przez organizatorów na portalu nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl, która musi być wypełniony i podpisany przez opiekuna pracy oraz przesłany wraz z pracą jako skan dokumentu.

 

Metryczka zawiera pola:

 

♦ informacje o autorach i opiekunie pracy oraz o instytucji sprawującej opiekę wraz z danymi kontaktowymi do opiekuna i do instytucji;

♦ tytuł, określenie formy (np. film mp4) i wielkości pracy (np. film 31 minut, 350 MB)

♦ krótkie streszczenie/przywołanie nazwisk przedstawionych postaci/opis planowanej imprezy czy działania;

♦ przywołanie numerów tomów i stron Deklaracji… które były przedmiotem eksploracji;

♦ spis wykorzystanych źródeł historycznych wraz z określeniem ich postaci pierwotnej i miejsca ich pozyskania;

♦ oświadczenie opiekuna/dorosłego lidera zespołu − potwierdzenie autentyczności autorstwa pracy oraz przestrzegania prawa autorskiego, znajomości i przestrzegania Regulaminu Konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy przez Organizatorów; a także gotowości Opiekuna do przyjęcia w imieniu zespołu potencjalnej nagrody finansowej w konkursie i nadzoru nad jej rozdysponowaniem.

 

METRYCZKA PRACY DO POBRANIA

 

§ 6. Ocena prac, nagrody, finał konkursu

 

1. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie mogą być w całości lub w znaczącej (powyżej 10%) części upublicznione (wydawnictwa, prasa, radio, telewizja, internet) przed rozstrzygnięciem konkursu − pod groźbą ich dyskwalifikacji.

 

2. Dane zespołów − autorów prac nie będą kodowane przed oceną Jury.

 

3. Wszystkie prace będą podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów, choć w zależności od liczby i charakteru prac możliwe jest podzielenie ich na kategorie ułatwiające adekwatną ocenę (np. prace z przewagą tekstu i prace multimedialne) oraz uwzględniona będzie specyfika wynikająca z przynależność do I lub II Ścieżki konkursu.

 

1. Kryteria formalne

 

♦ dostarczenie pracy w terminie wraz z prawidłowo wypełnioną i kompletną Metryczką, w tym podpisanym przez Opiekuna/Reprezentanta Zespołu Oświadczeniem, dotyczącym przestrzegania prawa autorskiego oraz gotowości przyjęcia potencjalnej nagrody i nadzoru nad rozdysponowaniem nagrody;

♦ spełnienie wymogów i założeń konkursu, co do liczby i wieku autorów oraz liczby opiekunów pracy;

♦ przestrzeganie wielkości i formy pracy oraz zastrzeżeń, co do jej wcześniejszego upublicznienia lub nagrodzenia w innych konkursach

 

2. Kryteria merytoryczne

 

♦ lokalność źródeł i historii; adekwatność treści pracy do tytułu i założeń konkursu; oryginalność/atrakcyjność i innowacyjność tematu (z uwzględnieniem możliwości uczniów, np. ze względu na ich wiek);

♦ bogactwo i wartość źródeł historycznych zgromadzonych/wykorzystanych w pracy; jakość i liczba źródeł przejętych z Internetu lub odwrotnie – dostarczonych przez pracę do Internetu;

♦ rzetelność autorska i sposób postępowania ze źródłami i świadkami historii; przestrzeganie zasad prawa autorskiego i etyki; sposób korzystania z prawa cytatu (ocena „antyplagiatowa”);

♦ dociekliwość badawcza, zdolność do refleksji, wyciągania wniosków i komentarza (z uwzględnieniem możliwości autorów np. ze względu na ich wiek);

♦ współdziałanie zespołu, wykorzystanie potencjału wszystkich członków grupy;

 

3. Kryteria techniczne i artystyczne

 

♦ adekwatność formy do treści i charakteru zgromadzonych źródeł;

♦ poprawność techniczna (np. jakość i synchronizacja obrazu oraz dźwięku), spójność kompozycji i kompletność elementów w zależności od formy (np. czołówka filmu, przypisy w pracy pisemnej, podpisy pod zdjęciami);

♦ oryginalność formy i walory stylu, wartość artystyczna, staranność wykonania (np. język, ortografia, projekt graficzny);

 

4. Dodatkowo dla Ścieżki II:

 

♦ oryginalność, atrakcyjność i przydatność działania dla społeczności lokalnej;

♦ walory edukacyjne i poznawcze działania oraz upowszechnianych lub przywołanych materiałów historycznych;

♦ wzbogacenie tożsamości społeczności oraz jej integracja lub aktywizacja wokół poznawanej historii lokalnej;

♦ trwałość przekazywanych treści lub wartości, wpisanie się ich na stałe w społeczność.

 

4. Jury przyzna zespołom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe. W momencie ogłaszania konkursu pula pieniędzy na nagrody wynosi 15 000 zł. Pula może ulec zwiększeniu w miarę pozyskania przez organizatorów dodatkowych środków.

 

5. Nagrody finansowe przeznaczone dla zespołów będą rozdysponowane pod nadzorem Opiekuna zespołu: albo podzielone wobec wszystkich członków zespołu (w tym opiekuna), albo przeznaczone dla zespołu jako całości na pokrycie kosztów osiągnięcia jakiegoś wspólnie określonego celu

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych: pieniężnych, rzeczowych, udziału w warsztatach, seminariach i kursach, w tym międzynarodowych itp. zespołom oraz opiekunom w przypadku pozyskania sponsorów oraz na zasadach oddzielnie ustalonych przez organizatorów konkursu. Instytucjom, które nadeślą najciekawsze scenariusze w II Ścieżce konkursu może zostać dodatkowo zaproponowane współdziałanie w obchodach stulecia z Ośrodkiem KARTA i Ambasadą USA w Polsce.

 

7. Decyzja Jury co do podziału, liczby, formy i wysokości nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu). Nie są udostępniane informacje na temat przebiegu pracy Jury w trakcie jej trwania. Efekt pracy Jury zostanie przedstawiony jedynie w formie publicznie ogłaszanego komunikatu końcowego. Opinie Jury o poszczególnych pracach nie są udostępniane.

 

8. Laureatom konkursu i ich opiekunom oraz uczestnikom, którzy nie otrzymali nagród i wyróżnień, może zostać zaproponowany udział w seminariach, warsztatach, konkursach, stażach, projektach, publikacjach, prezentacjach itp. − także międzynarodowych, na zasadach każdorazowo ustalanych przez organizatorów.

 

9. Na finał konkursu zaproszone zostaną − na koszt organizatorów konkursu – 4-osobowe zespoły lub 4-osobowe reprezentacje zespołów (troje uczniów i opiekun), otrzymujących nagrody i wyróżnienia. Wielkość zespołu zapraszanego na uroczystość, któremu zostaną pokryte koszty podróży, może się zwiększyć w zależności od możliwości finansowych organizatorów. Warunki finansowania przyjazdu i pobytu będą podlegać ewentualnie dalszym ustaleniom organizatorów z zainteresowanymi zespołami.

 

10. Planowana jest transmisja online uroczystości finałowej, w trakcie której będą prezentowane prace, oraz publikacja nagrodzonych prac.

 

§ 7. Przechowywanie, ochrona, przeznaczenie i publikacja prac

 

1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom po konkursie. Po ocenie Jury zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Ośrodku KARTA, gdzie stworzą odrębną, chronioną i udostępnianą na normalnych zasadach archiwalnych kolekcję.

 

2. Prace docelowo mogą być publikowane lub wykorzystane w całości lub części na portalu www.nieskonczenieniepodległa-ludzie.pl, szczególnie w kontekście upowszechniania informacji o konkursie i jego efektach, także podczas wystaw, w publikacjach i w ramach działań promocyjnych dla potrzeb własnej promocji ireklamy z wykorzystaniem wszelkich nośników oraz mediów, także przez pozostałych Współorganizatorów i Partnerów konkursu.

 

3. Uczestnicy konkursu akceptując Regulamin Konkursu i przesyłając prace konkursowe, nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów prawa autorskie (niewyłączne) majątkowe do prac konkursowych i załączonych fotografii, co upoważnia Organizatorów do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:

 

♦ wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;

♦ utrwalanie, zwielokrotnienie bez względu na technikę (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) i wielkość nakładu;

♦ rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtworzenie, w tym podczas seminariów i konferencji;

♦ wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych;

♦ prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, korektę, redakcję, kompilację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części.

 

4. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie z dziełem ich nazwiska, oraz prawo do samodzielnej publikacji pracy (bez uzyskiwania wcześniejszej zgody organizatorów konkursu) − pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego temat oraz o ewentualnym otrzymaniu nagrody czy wyróżnienia w konkursie.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku

 

1. Wszystkie dane osobowe zarówno autorów prac, jak i opiekunów zawarte w Metryczce pracy są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas konkursu jest Fundacja Ośrodka KARTA, z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 29.

 

3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Ośrodka KARTA swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Fundacji Ośrodka KARTA oraz przedstawienia oferty programowej Fundacji Ośrodka KARTA.

 

5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane, ma prawo dostępu do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

6. Nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do ochrony wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich. W przeciwnym wypadku Opiekun pracy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyli małoletni autorzy pracy.

Kategoria

Lista artykułów